mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 5/16/2006

ververso man pay

ala, ket, adtoy pay ti grupo ti textos, ververso, a patiek a daniw:


Tapno Mastrekkon Ti Ibagbagam a Langit

"At the end of my suffering
there was a door."
            -- Louise Glück


Naadasan iti senial ti tammudo ti langit, diak malasin
ti paludip ti kuridemdem a pagsaingan. sapay la nasalimuot
ti sardam, agkalkalimduosan ti pusasaw a sipnget.
kelkelennak ti saiddek ti napugsat a sinulid.
diak maapiras dagiti siglot, diak marikna dagiti tinukel.
saankon a masurotan ti inaudi a dallot, saankon a maimdengan
ti inauna a himno. gumaradugod dagiti karabukob, diak
maibalikas dagiti orasion ken kararag, agsapul
ti dila iti nasam-it ken naapgad.

adda pay ngata apros a masagrap ti maipalnaaw a lulonan?
adda pay ngata pisel a mauray ti maikaltaang nga abaga?
adda pay ngata uray karawa a manamnama ti mabigatan a sellang?

uray pay ngata adda tawa a matugkalan iti kada agsapa, uray
pay ngata adda sumagmamano a balunet a mauyos, kasdi
a di mausawan ti nabartek a dakulapko, ti maul-ulaw
a tangan-imak. aggurigor ti bigat a koma mangmurmuray.

addada ketdi dagiti agdan, agdidiaya dagiti kalantayan.
adda met dagiti dapan a sisasagana a maisapatos.
kunaek no kua, iti mangarit a puseg: ala ngarud umaynak
batoken, alawennak a kas iti panangkaem ti pusa iti kutingna,
ikutannak a kas iti panangtilmon ti burikaw iti an-anakna,
bussogennak a kas iti panangpasuso ti kalding iti urbonna,
tagikuaennak koma latta a kas kairut ti naipalok a lansa.

patiennak kadi ngata pay ti rutrot a pagpigadan?
talkennak kadi ngata pay ti butbot a tsinelas?

sapay ta ikkannak pay iti mata, lapayag, agong, dila, kudil.
sapay ta ikkannak pay iti nagan, sapay
ta ikkannak pay iti pammati, sika nga adan ken eva
ti amin a bussog, rugso ti amin a rigat. sapay
ta ikkannak pay iti senial ti kikit
tapno mastrekkon ti ibagbagam a langit.