mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 9/23/2004

dumaniwtay' man met manen iti iloko

maruam sa met daytoy ubingen nga agangga-anggalog, kunkunayonto la ketdin ta pagbalinek sa met daytoyen a tagalog blog ket apay diak pay la suktan iti manunulat.com ngarud, nyehehe!

naibagak met ngatan ti gapuna no apay. tapno makuna met, a, a welkam ti amin ditoy. ta umad-adu dagiti gagayyem ken kakadua a maaw-awis a sumarungkar ditoy ket ti imasna ta adu kadakuada ti saan nga ilokano (saan nga ilokano a nagasat ta ammona la ngaruden ti agiloko, saluyotenna pay ti agtagalog wenno agfilipino santo pay la agingles di pay makuna a linguista ni ilokano, hehe!). isu a paglalaokek lattan ti iloko ken filipino. english pay ket koma, a, ngem maamakak nga agingles ditoy ta saanak a nalaing iti english usage/grammar piman, huhuhu!

adtoy man ngarud ti maysa pay a daniw-iloko (pakdaar: patarus daytoy manipud iti orihinal a filipino a tula(kak), ngek!):


Namnama

Agilislista iti namnama ti nakemko a kanayon nga agur-uray.
Iti awis dagiti nakarikep a siled, manginanama iti pannakasubbot
ti liday. Padpadasek nga ipaawat ti gapu no apay
a naynay nga agpuppupok ti dila ti wayawaya iti ngiwat ti burburtia.
Dandaniwek ti panangikalintegan ti agpatpatnag
a susik ti panamati ken panangsuot. Barbareng
agulimek dagiti agpalpalama iti sungbat ken sugat.

Di makaidna ti ayat iti panagil-ilem ti dara.
Diak maipatuldo ti ili ti kari iti mapa ti puso.
Paralislistaak laeng kadagiti pananginanama.
Paradandaniwak laeng kadagiti bisio ti napalabas.
Saanko nga iggem ti waya ken wayas ti agdama, pasig a sariugma
ti balikas ti pakasaritaan ket ti agay-ayat
makaammon iti ayatna ken iti inna pannakaisalakan.
Anansata ilibak met no kua ti malmalday a raasko ti namnama.

Ti ayan-ayat ket sungrod iti barukong a nakauper iti kari
ti bangabanga. Sigsigpek met daytoy nga agas kadagiti sugat
ti pispis ken teltel ken muging. Barbareng umayen
ti tagtagiurayen a mangisalakan iti amin a mapukpukaw,
agpukpukkaw, ken mapukpukawan. Barbareng sumangpeten
ti mannubbot iti amin nga utang ken basol ti puso iti padana a puso.
Anansata agilista latta iti pananginanama ti raasko a sidadaton.

1 makuna:

idi 4:10 p. m., septiembre 25, 2004, Blogger Cerridwen nakunana...

excuse my ignorance but what dialect is this? I am glad some of your entries are writen in tagalog and some in english for me to enjoy :)

 

Publicar un comentario

<< Home