mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 5/20/2005

mydinengdengs

diak ammo a di naigaggagara, idi impakitak ti set ti pictures nga ala iti kallabes a kombension ti gumil filipinas, kasla impakitak metten ti ladawan dagiti lutok a dinengdeng nga inlebbenko iti flickr.com. nabayag a lebbenkon dagidiay a pics ti dinengdeng wenno inabraw, planok nga ipanablaag a saggaysa a kaduana ti recipena wenno no kasanok a linuto ken no apay. diak met nasangsangon. sa ita naammuan ken nakitayon, hmmm... ala, kitaenyo lattan, a, dagiti pics, nga awanan captions. isarunokton dagiti recipena.

dinengdengSet

ala, kitaenyo lattan, a, dagiti pics, nga awanan captions. isarunokton dagiti recipena.