mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 3/19/2005

tula manen

yaman pay ta adda met laeng naikur-it.

ngem pasensiakayon, a, ta tula daytoy. tagalog. iloko koma daytoy sakonto ipatarus iti tagalog (wenno filipino kano) ngem managsulsulit met la unay dataon isu nga indiretsokon a tinagalog. samboten man ta medio nainspirar man datao nga agdaniw manen, natignay bassit ti agsasadut a kur-it. adda ngamin manen isaruno a chapbook wenno antolohia ti daniw ti nakaikamengak nga egroup, ti km64. kinapudnona adun ti antolohia ti km64 a pakairamanan ti chapbook maipapan iti hacienda luisita masaker nga immuna a nakipartisiparak. maipapan met iti edukasion ti tema wenno topiko ita ti kaudian nga antolohia. pinilitko man met ti agdaniw maipapan iti edukasion iti filipinas. kunaek a tradisional daytoy kastoy a tula ken/wenno pagtula iti literatura a tagalog iti era ti aktibismo wenno underground wenno iti agdama latta a konstrak wenno konsepto ti tibak a literatura ken/wenno protest lit. ket wen, adda ken aduda pay laeng met a dagiti tibak iti man arte, literatura, ideolohia nangruna iti dasig wenno linia dagiti agtutubo, estudiante, intelektual, ken wen, petiburgista. kakastoykami iti egroupmi, hehehe! agduduma ngem agkakadua ketdi iti panunot ken pampanunot.

adtoy ngaruden 'tay tula:

HINDI NAMIN KAILANGAN ANG EDUKASYON

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers, leave them kids alone
                       -- Pink Floyd


hindi namin kailangan ang edukasyon
sapagka't ang aming kamulatan ay isinabotelya
sapagka't ang aming kalayaan ay isinalata
sapagka't ang aming kasanayan
             ay isina-instant
                      instant mix
                      instant fix
                      instant drink
                      instant food
                      instant good
                      instant load
                             instant instant
             lahat na lang instant
   
hindi namin kailangan ang edukasyon
ng edukasyong itong panlahat sa iilan
ng edukasyong itong pang-ilan sa nilalahat
ng edukasyong itong nanlalahat sa mangilan-ilan
edukasyong nalalango
sa bango ng mcdo
edukasyong nahirati
sa bula ng coke at pepsi
edukasyong busog
sa imported na lugod
edukasyong hinubog
sa global na libog

hindi namin kailangan ng edukasyon
sapagka't ang aming mga karapatan
          sa kaalaman
          sa karunungan
          sa kairalan
          sa paaralan
          sa katiwasayan
             ay nasa petaka
             nasa bulsa
             nasa pagnanasa
          ng mga makina
          ng makinarya
          ng oligarkiya
          ng burukrata
          ng kapitalista
          ng pasista
ang aming edukasyon ay nasa lupa
ang aming edukasyon ay nasa luha
ang aming edukasyon ay
          nasa paslit na gutom
          nasa gutom na paslit
ang aming edukasyon ay
         nasa tamis
         at linamnam
           ng maruyang kasaba
         nasa sarap
         at sabor
           ng maputlang ispageti
sapagka't ang aming edukasyon ay pawis
                             ng magsasaka
                             ng mangingisda
                             ng manggagawa
ang aming edukasyon ay nasa lupa
ang aming edukasyon ay nasa luha
ang aming edukasyon ay buhay
ang aming edukasyon ay kamatayan
                        kasaysayan
                        karanasan
                        himagsikan
                        tunggalian
ang aming edukasyon
          ay hindi bala
          hindi pulbura
          hindi tingga
             ngunit ang aming edukasyon
ay nagmumula sa
bala, pulbura at tingga
ang aming edukasyon ay biyaya
                        ng gulok
                        kampilan
                        talunasan 
                        tabak
                        panabas
                        karit
ang aming edukasyon
           ay sagana sa dugo
           sagana sa luha
           sagana sa lupa
           sagana sa baga

hindi namin kailangan ng iyong edukasyon
ang kailangan namin ay aming edukasyon