mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 10/15/2006

bakwit

nagbakwitakon, apo,
ditoyen ti baro a taeng ti panablaagak.