mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 12/02/2004

didigra ken paskua

parol
disiembre manen. ngem anian a pammasungad ni disiembre ta adtoy nga agsasaruno dagiti kalamidad iti man bulsa wenno panawen (as in weather, weder-weder lang 'yan). bagyo nga agkakamakam, agsipungtuan, unding-violeta-winnie-yoyong, a nangidateng iti didigra ti nakaparsuaan--bakir ken bantay nga inaradas dagiti mananggundaway, dagiti rapas a rapist ti rekursos naturales, mannibrong ti troso, mammugipog ti bakir ken bantay...

ay, makapungtotak kadagitoy a nakas-ang a didigra a das-al ti tao iti padana a tao, kakaasi dagiti kaaduan a babassit a mangurkuranges a patinayon lattan nga agkamkamat iti anges ket itan sipapanes... ay, daniwak kamman ngem agkurangak iti tignay ken paratignay ita.

paskua latta, a, ti masungad ken mapadaanan, kas ipasimudaag dagiti tumpuar a parol ken patay-sindi, agkidem-agmulagat, agkiremkirem a silsilaw. kulturat' paskua, kulturan' pinoy, paskua latta iti baet ken bayat ti aniaman a didigra. rumimat-rimat latta ti materialista a paskua ti comercialisado a disiembre a pangaw-awir ni pinoy iti isip ken bagina a naglasat kadagiti nagkaaadu a kalamidad ken anomalia ti naglabas a tawen...