mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 3/05/2006

panitikan.com.ph

nasayaat ken napintas man daytoy kairuruarna a philippine literature website a panitikan.com.ph.
your portal to philippine literature kunana/kano met. ay, ket mayat man no adda met laengen kasla ofisial a portal iti literatura iti filipinas.

medio sinukisokko ti site. saan pay unay nga adu ti masarakan a pagsayaatan. ngem adu ti nasayaat a mabasa. adu ti naipablaak a daniw, sarita, salaysay.

kinitak met a dagus daytoy section kano ti "writing from the regions" ket lo, and behold! adda met nga agpayso sadiayen ti "ilocos region" wohooo! nagsayaat a banagen ta rehion ti ilocos pay ti nagbusat! ket ne, adda met dandaniw ti maysa a JOSE S.P. HIDALGO sadiay? jose? jose?? jose?! sinno daytoy itan a jose s.p. hidalgo a mannaniw a taga-ilocos region?

ania metten, apay nagbiddutda iti nagan ni apo JUAN S.P. HIDALGO, JR.!?

kinitak, binasak a saggaysa dagiti daniw ni ninong johnny (ninongmi ken baket iti kasar), ayna, ket isu la nga isu a "Jose S.P. Hidalgo" dagiti bylines, ania metten! napintas ketdi ta adda english a patarus ni ninong johnny. ken ti dadduma, adda patarus iti filipino (tagalog) ni mang ariel agcaoili. (adda footnotes dagiti daniw, no sadino nga immuna a naipablaak wenno naaramat. ket adda pay footnotes a nadakamat ti pudno ken kompleto a nagan ni apo juan s.p. hidalgo, jr., apay, namuttalengan ngata dagiti staff ti site, aya?)

kinitak pay manen ti section/link nga "organizations" ket, ne, nagsayaaten ta ti ketdin gumil filipinas ti umun-una a nailista! ngem idi basaek ti articulo, nagmalangaak ta mabigbigko la unay nga isu metten daytay inaramid/rinugiak nga articulo iti english wikipedia! ne, ket naragsakanak, a, met piman. ngem naldaanganak ta idi kitaek iti baba ti articulo, awan man laeng ti credito a naadaw wenno naggapu iti wikipedia daytoy. ania metten! annuroten ngamin iti wikipedia a nupay free, libre, gratis a maaramat dagiti articulo sadiay, nasken koma a maikkan iti credito ti wikipedia kas nagtaudan ti articulo. very basic daytoy iti ania man a research wenno paper. saan ngata nga ammo dagiti taga-panitikan.com.ph? ngem dadduma nga articulo sadiay, kas koma ti maipapan iti gunglo a kuting ket nadakamat met ti source ti articulo.

ala, bareng maaturto dagitoy a biddut wenno nagkamtudan daytoy a napintas a site maipapan iti panitikan ti filipinas.

ken sapay koma ta yad-aduda pay ti mairaman a putar dagiti mannurat nga ilokano ken mamannurat iti iloko. kasta metten a mairamanto koma a mailista sadiay ti nagan dagiti amin a mannurat nga ilokano.


1 makuna:

idi 6:17 p. m., marzo 17, 2006, Blogger madjo nakunana...

hello p!

ang saya, napasyalan na rin pa la ninyo ang panitikan.com.

gaya ng sabi nyo, sobrang magandang hakbang nga ito sa pag-unlad ng panitikan sa ating bansa sa kabuuan.

nabasa ko na rin po 'yung about kay Juan SP. Hidalgo. actually alam na po ng icw, may nakapag raise na rin po about it - baka nga po kayo rin yun.

wag po kayong mag-alala, iaayos na nila asap. tnx daw po for the reminder

and about sa gumil article n galing wikipedia, aayusin na rin daw po nila para malagyan ng credit. hindi naman po siguro sinasadya na hindi malagyan

bata pa lang po ang panitikan.com, nagsisimula pa lang kaya't hindi maiiwasang may mga mangilan-ngilang pagkukulang. but thanks at mayroong mga tulad niyong concern. salamat po sa mga comments

visit po sana kayo lagi sa site at magpost ng mga suggestions and comments dahil batid po namin, ng icw at ng group behind it, na ang mga tulad niyo at ang tulong niyo ay mahalaga para sa lubos na ikakaganda at ikabubuti di lamang ng naturang site kundi ng panitikan sa pangkalahatan


maraming-maraming salamat po


p.s


nagpupugay po ako sa kagandahan ng inyong site, kinikilala ko rin ang kakayahan nitong makaabot sa mas maraming mambabasa partikular na sa mga ilocano. dahil dito, maaari po bang tulungang ipublish ang panitikan.com di lang para sa mga mambabasa kundi maging sa mga manunulat na maaaring magcontribute ng kanilang akda maging ng mga comments and suggestions.


question din po ng panitikan.com staff if pwedeng i-link ang inyong website at saka kung marami pa kayong alam na sites na pwedeng ilink ng panitikan.com esp about ilocano writings and/or writers and/or literature at syempre mga literary events....malay po niyo makatulong din ito sa ilocano literature at sa layunin ng mannurat.com

f anuman po ang kasagutan, kindly email panitikan_icw@yahoo.com

marami pong salamat

 

Publicar un comentario

<< Home