mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 10/30/2004

kur-it a di maikur-it

nagadu a masapul nga ikur-it a di met masapulan nga ikur-it ken ikur-itan...

bumakasion sa ketdi met ti kayatna daytoy pagikur-it ken pagikur-itan?