mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com mannurat.com

mannurat.com 10/19/2004

panablaag samiweng

padasenyo man no mayat daytoy pagdenggantay' ti kansion...sampol la daytoy. nagipanak iti kanta ti "bukros bukangkang" (ne, adda pay gayamen nagaramid iti doctoral dissertation maipapan iti bukros, yos!) bareng awan ti agunget wenno agidarum, hehe! no adda, ikkatek a siaanus ket ikkak ti sabali a kankansion. mabalin a bumulodakto iti sumagmamano a kansion ni vhen lattan, no palubosanna.

no mayat ket baka ipankonto kas permanent a feature ditoy blagkon daytoy a pagdenggantayo.